พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

.
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าแผนงาน
.
.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯดังกล่าว จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ สนับสนุนงานด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
.
.
จัดขึ้นภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2023)เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ