พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระยะที่ 3

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระยะที่ 3

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
(Research University Network : RUN) ระยะที่ 3
.

 

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม The Brick X ชั้น 1 อาคาร C อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
– รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
– ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
– ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

อธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย RUN ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินการของเครือข่าย RUN ในช่วงเวลาที่ผ่านมากกว่า 8 ปี ตั้งแต่พุทธศักราช 2558-2566 ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ “SExY Way” จะเป็นมิติใหม่ของการวิจัยและต้นแบบให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลก ที่แปลงวจีกรรมที่ว่า “มหาวิทยาลัยควรมีการทำงานร่วมกัน ให้เป็นกิจกรรมที่ทำได้จริง ดังเช่นตัวอย่างของการรวมตัวเป็นเครือข่าย RUN”

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระยะที่ 3 ครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
ภาพโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่