มช. จับมือ มอ. ร่วมดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้านการท่องเที่ยว

มช. จับมือ มอ. ร่วมดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้านการท่องเที่ยว

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์และนักวิจัยด้านการท่องเที่ยว จาก 5 ส่วนงาน รวม 8 ท่าน ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เข้าร่วมงาน “สัมมนามหาวิทยาลัยในเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับนานาชาติ” ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinvening University) เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน Visiting Professor) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ตทาวน์
     พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ยังได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ Professor Sam Kim Visiting Professor จาก The Hong Kong Polytechnic University และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการดังกล่าว