มช. ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยนโยบายแผนฯ 13

มช. ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยนโยบายแผนฯ 13

     สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย รวมทั้งบุคลากร สำนักงานฯ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
     โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช. กล่าวรายงานพร้อมนำเสนอภาพรวมของยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agenda) โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมกว่า 400 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย
     ทั้งนี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี และตัวแทนคณาจารย์นักวิจัยได้นำเสนอโครงการของกลุ่ม Research for all: วิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
     ✨A8: How Frontier Research Have Nurtured Effective Global Leaders, Impacted Society and Transform Lives for the Better? มุ่งเน้นหัวข้อวิจัย “วิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis)”
         1) โครงการ Lanna Coffee Sustainability โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
         2) Impacts of climate change on mosquito-borne diseases and establishment of disease prevention and control โดยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
     ✨A10: CMU REACH – Joint Forces for Research Utilization and Gap Closure for Societal Engagement ?
        โครงการ พหุศาสตร์ (MDRI) Public Engagement “The Brief” โดยรองศาสตราจารย์ วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์
     ✨A11: How do we Tackle PM2.5 Problem Through Research and Innovation ?
     แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วย FireD โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและเป็นการผสานพลังความเข้มแข็งของหน่วยงานภายในให้สามารถตอบโจทย์ การขับเคลื่อนแผนงานร่วมกัน มหาวิทยาลัยจึงได้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติไปยังส่วนงานในรูปแบบ ของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agenda) ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

ภาพโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์