มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้า 3 รางวัล “สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้า 3 รางวัล “สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566”

💐 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี เข้ารับรางวัลจากนางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล ดังนี้
🏆 1. รางวัลดีเด่น ด้านการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัย
🎖️ 2. รางวัลชมเชย ด้านการสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ
🎖️ 3. รางวัลชมเชย ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
รางวัลสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นรางวัลเพื่อยกย่องและตระหนักในคุณค่าของผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ และพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา เห็นความสำคัญและมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และเพื่อเป็นการประเมินระดับความสำเร็จของผลงานสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกดีเด่น อันจะสามารถนำผลที่ได้มาใช้ในการขับเคลื่อน การปรับปรุงแนวทาง และการดำเนินงานตามนโยบาย
โดยมีประกาศผลรางวัล ดังนี้
🔘ด้านที่ 1 การสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ
💫รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลงาน “โครงการการพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”
💫รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงาน “โครงการการสร้างกำลังคนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม”
🔘ด้านที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
💫 รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงาน “การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้”
💫 รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
🔘ด้านที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัย
💫 รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
💫 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน “ระบบสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบสูง”
2)มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน “สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (COSNAT) มหาวิทยาลัยนเรศวร”
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย

อ้างอิง : การประกาศผลการพิจารณาผลงานสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566 (อว.) ( https://cmu.to/ThWAE )