มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพลเมือง และภาคประชาชน.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพลเมือง และภาคประชาชน.

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงาน ‘วาระเชียงใหม่’ ณ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ เวทีเพื่อรวบรวม ระดมความคิด สร้างการมีส่วนร่วม และนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติสู่สาธารณะ จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสุขภาวะเชียงใหม่ที่ยั่งยืน (Chiang Mai Heath Fund) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการร่วมทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่.
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริม และร่วมขับเคลื่อนความคิด และข้อเสนอจากพลเมืองและประชาชน ถึงประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองเชียงใหม่ในทุกมิติทั้งด้านสุขภาวะ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม.
     การเข้าร่วมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหวังเพื่อสร้างเครือข่ายและหารือการเชื่อมโยงในการพัฒนางาน CMU REACH และ CMU Social Labs ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ต่อไป