มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Kagawa University แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม The 3rd Trilateral Symposium 2024

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Kagawa University แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม The 3rd Trilateral Symposium 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีด้านวิจัยคณะแพทยศาสตร์ และคณะ ให้การต้อนรับ Professor Masaaki Tokuda จาก Kagawa University เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารืองานวิจัยร่วมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการประชุม The 3rd Trilateral Symposium 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ม.ล ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566