มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโอกาสเยี่ยมหน่วยงาน (Site visit) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

💫 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย คณะกรรรมการประสานงานวิจัยฯ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร รองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และคณะ จาก สกสว. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ที่นำไปสู่การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน (Past Performance)

💫 ในการนี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ติดตามความก้าวหน้าและลงพื้นที่ของโครงการวิจัยที่ได้เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ดังนี้

1. โครงการ “การพัฒนางานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าทางวัสดุศาสตร์สู่นวัตกรรมฐานความรู้” โดย รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ และ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ ณ ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
2. “โครงการ PM2.5 ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน.” โดย รศ.ดร.สมพร จันทระ ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 และ ชั้น 9 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
3. โครงการ “การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ และรศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
4. โครงการ “กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการแพทย์ในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก” โดย รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม และ โครงการ การระบบเชื่อมต่อการส่งต่อผู้ป่วยแบบข้ามสังกัด” โดย ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน ณ คณะแพทยศาสตร์
5. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนาสำหรับผู้ประกอบการในตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดย ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง ณ ซุ้มโคมมงคล วัดดอนจั่น
6. โครงการ “ลำเหมืองที่หายไป… ว่าด้วยการพลิกฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสายน้ำ” โดย ศ.ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก และ รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
7. โครงการ “การพัฒนาแผนจินตภาพและข้อเสนอการพัฒนาคลองแม่ข่าเมืองเชียงใหม่” โดย ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ และนักวิจัย ณ Mae kha City Lab คลองแม่ข่า
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สกสว. เยี่ยมหน่วยงาน และร่วมหารือกับผู้บริหารและนักวิจัย เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจกับหน่วยงานในการดำเนินงานตามพันธกิจ และติดตามความก้าวหน้าการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้