มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ศรวจ.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ศรวจ.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และบุคลากรสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ศรวจ.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของสำนักงานบริหารงานวิจัย
นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการโครงการวิจัย การบริหารจัดการทุนวิจัย งานจริยธรรมวิจัย งานวารสารวิชาการ รวมถึงระบบส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจรร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.