มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ National Pingtung University (NPTU)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ National Pingtung University (NPTU)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมพล ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และ รศ. ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก National Pingtung University (NPTU) นำโดย Professor Robert Y.S Chen, Ph.D. (President of NPTU)
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอภาพรวมทิศทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ รับใช้สังคม พร้อมหารือความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการ และรับใช้สังคม และการพัฒนาอย่างยังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบการศึกษา การบริหารการศึกษา และการวางแผนหลักสูตร
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.