รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566

.

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมแนวทางการสนับสนุนด้านวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566 ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ พร้อมด้วยคณะรองคณบดี คณาจารย์และนักวิจัย ในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.