รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13”

 

 

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 

 

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่