รองอธิการบดีเข้าเยี่ยมชม อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์