ประกาศ/ระเบียบ ทางการเงิน

ประกาศ/ระเบียบ ทางการเงิน

ประกาศ/ระเบียบ ทางการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2556 (ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย)

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10-2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14-2554 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 20-2552 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2555 (ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

 

ระเบียบเบิกค่าเบี้ยประชุม กรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2552 (ค่าเลี้ยงรับรองและค่าเลี้ยงอาหาร/เครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยและนักศึกษา)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2565 (ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2561 (ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอน และช่วยปฏิบัติงานวิจัย)