คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์ฯ บรรยายสรุปพร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง (Chiang Mai University Advanced Railway Civil and Foundation Engineering Center : CMU RailCFC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ระยะที่ 1 ภายหลังการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานของศูนย์ CMU RailCFC จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร อาทิ กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น การจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ อาทิ Smart Ballard Box, Dynamic/ Stress-Path Soil Triaxial System เป็นต้น
ระยะที่ 2 มุ่งเน้นในการทำวิจัยด้านระบบราง และระบบใต้ราง โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), ทุน Franco-Thai, ทุน Fundamental Fund เป็นต้น และยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชน อาทิ บริษัท เอสทีเอส กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอสเค โพลีเมอร์ จำกัด ในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมอีกด้วย
ระยะที่ 3 จะเป็นการดำเนินงานแบบเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรตามความต้องการของประเทศในด้านระบบราง รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ Upskill/Reskill ให้กับบุคลากรของหน่วยงานตามความต้องการของหน่วยงาน