รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010035

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010035

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

——————–

 

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP๐๑๐๐๓๕ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๑,๐๐๐ บาท
จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3.  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทางทหารมาแล้ว
 4. เป็นผู้ประสานงานที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์
 5. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พูดและเขียน) ได้ในระดับดี
 6. มีจิตบริการที่ดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                          ตำแหน่งเลขที่ EP๐๑๐๐๓๕ วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา เพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI แบบอะตอมและระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI แบบอะตอมและระดับห้องปฏิบัติการเครื่องวัดอัตราเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วงแบบอะตอมและระดับห้องปฏิบัติการเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโดยใช้สสารควบแน่นโบส-ไอน์สไตส์

 ค.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น.)

. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร  

  1. ใบสมัคร                                                                 จำนวน  1  ฉบับ
  2. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และสำเนาTranscript                   จำนวน  1  ชุด
  3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาขนาด ๓x๔                 จำนวน  1  รูป
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1  ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์                                                        จำนวน  1  ฉบับ
  6. ใบรับรองการมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ (ถ้ามี)                   จำนวน  1 ฉบับ

จ.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

                   วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สามารถดูที่ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
(CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ และเว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://rac.oop.cmu.ac.th/

                ฉ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   ๑. สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนำเสนอผลงาน หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับแรก และลำดับต่อไปตามลำดับคะแนน ทั้งนี้หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

(วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่      ๒๑      ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2563000099img212