วารสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกบรรจุในฐานข้อมูล Scopus

วารสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกบรรจุในฐานข้อมูล Scopus


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวารสารถูกบรรจุในฐานข้อมูล Scopus มีจำนวน 5 วารสาร โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์โดยตรงได้ที่วารสารดังนี้
1) Veterinary Integrative Sciences
Website: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vis/index

 

2) Chiang Mai Journal of Science
Website: https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php
 

3) Natural and Life Sciences Communications
Website: https://cmuj.cmu.ac.th/nlsc/
 

4) Biomedical Sciences and Clinical Medicine
Website: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/index
 

5) Journal of Associated Medical Sciences
Website: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS