ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร

สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์

 

ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาทางประสาทและแนวทางการรักษาใหม่ในภาวะสมองผิดปกติภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด: การศึกษาจากสัตว์ทดลองถึงผู้ป่วย”

 

สำหรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11648

 

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย