ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566

.

❗มีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home
2. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ศลช.กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th
3. กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
.
👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcels.or.th
ที่มา : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ