สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถจอดรถส่วนตัวได้ที่อาคารสวนดอกปาร์ค (มีค่าจอดรถ ชม. ละ 20 บาท)

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2560000197

2560000198

2560000199

2560000200

2560000201