สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 6 แผนงานวิจัย

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 6 แผนงานวิจัย

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization)
ประจำปีงบประมาณ 2567 6 แผนงานวิจัย ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

.

📝อ่านรายละเอียดได้จากลิงก์นี้
https://www.arda.or.th/datas/file/RU2567.pdf

 

✅สวก. ได้กำหนดแผนงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย✅

 

📌1. (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ

 

📌2. (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชและสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)

 

📌3. (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ในภาคชนบท และเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

 

📌4. (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

📌5. (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร

 

📌6. (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

🔎นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามลิงก์ข้างต้น..

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทร. 02-579-7435 ต่อ 3301 – 3315