สัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ประจำปี 2566 (ฉากทัศน์สบว.ใน 5 ปีข้างหน้า) และมอบนโยบายการบริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ประจำปี 2566 (ฉากทัศน์สบว.ใน 5 ปีข้างหน้า) และมอบนโยบายการบริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ประจำปี 2566 (ฉากทัศน์สบว.ใน 5 ปีข้างหน้า) และมอบนโยบายการบริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โรงแรมนอร์ทฮิลล์ซิตี้รีสอร์ท ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566