สัมมนา “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา”

สัมมนา “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา”


รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดูแลศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีคุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและ ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันการพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง onsite และ online กว่า 300 คน
การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ
🎈รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต หัวหน้าโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation และอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล
🎈ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🎈ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (EESH)
🎈ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (SH&E PSU)
🎈รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย