สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ…Get Ready to Be Successful”

สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ…Get Ready to Be Successful”

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ …Get ready to be successful!!” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน
     สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ…Get ready to be successful!” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นแก่บุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ และมีความเป็นมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถยกระดับมาตรฐานทักษะทางวิชาการให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ร่วมบรรยาย ได้แก่
     1️⃣การบรรยาย หัวข้อ “บริหารโครงการวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2️⃣การบรรยาย หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าตาหน่วยงานที่ให้ทุน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     3️⃣การบรรยาย หัวข้อ “ปรากฏการณ์จริยธรรมการวิจัยและข้อควรระวัง” โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     4️⃣การบรรยาย หัวข้อ “The Importance of SDG and Research Performance Analysis” โดย อาจารย์ ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
     ในการนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก อาจารย์ผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักวิจัยรุ่นกลาง เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมนันทา 1-2 โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
     การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยสำนักงานบริหารงานวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักของการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาให้ถูกต้องอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนกำหนด สามารถยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงถ่ายทอดทักษะ/เทคนิคที่จำเป็นในการพัฒนางานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ