สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2567-2568

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2567-2568

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2567-2568
.
‼️ ปิดรับข้อเสนอภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 (เวลาราชการ) โดยถือวันที่ อว. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญเท่านั้น ‼️
.
ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
.
>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสางวรรณี กล่อมละเอียด
โทร. 0 2610 5423 (,)Email wannee.k@mhesi.go.th