หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้ที่ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ดังนั้น หัวหน้าโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด

 

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกาศโจทย์ในแผนงานที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/category/funding/proposal-2566

Cr. : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11564

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ National postdoc

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ coding

ประกาศโจทย์_2566_PMUB_P18S3-P19S4_Frontier

Call S3_P19_N39 ประกาศโจทย์ภาคีของโลก