อบรมการใช้งานระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมการใช้งานระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 -16.00 น งานธุรการ ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ/สถาบัน) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดคณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้