เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2564 (วช.)

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2564 (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 เวที ดังนี้

1. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2020) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2. งาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 ณ       กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. งาน “The 32nd International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2021) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

4. งาน “2021 Silicon Valley International Invention Festival” (SVIIF 2021) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2563000063นส.ปะหน้า -ว 401

2563000064ว401-ปะหน้า ปชส.เชิญนำผลงานจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (

2563000065ว401-ปชส.เชิญนำผลงานจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (วช.) 64