เชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”

เชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”

สำนักงานบริหารงานวิจัย กำหนดจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)” ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)

 

โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการตามกำหนดการดังกล่าว

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/rZwp610c25 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564)

 

และสามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่ ID: 923 2163 6451