เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 27ประจำปี พ.ศ.2563

เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 27ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563 ซึ่งมีกำหนดปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 14 กันยายน 2563 ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2563000066ว409-ปชส.เสนอชื่อรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูล

2563000067นส.ปะหน้า-ว409