เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ขอให้ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการ ดังนี้

1.สมัครรับทุนออนไลน์ https://forms.gle/EtNnZEhimxUJhFBo7 (ใช้วิธี Copy & Paste : ก็อปปี้และวางข้อมูล)

2.แจ้งข้อมูลโครงการ ผ่านต้นสังกัดของท่านส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย

ภายในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องส่ง hard copy

หมายเหตุ

*ข้อมูลโครงการ ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, ชื่อหัวหน้าโครงการ, และงบประมาณที่ขอสนับสนุน

**สำหรับ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้แนบ “หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาโครงการ (ฉบับจริง)” มาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย โทร. 43612 (วันวิสาข์)

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

Proposal_ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่_2564

หนังสือรับรอง นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียดประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน