เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารการสมัครมีดังนี้

  1. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q4 ช่วงปี 2019-2021  ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  2. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q2 ช่วงปี 2019-2021 ของอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  3. แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย
  4. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  5. หนังสือยืนยันการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัด
  6. หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาเอกของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  7. หนังสือยืนยันของนักวิจัยเกี่ยวกับการทำงานเต็มเวลา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. แนบประวัติและผลงานตีพิมพ์หน้าแรก ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก และอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  9. หลักฐานแสดงค่าดัชนี H-index ของนักวิจัยหลังปริญญาเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา
  10. แนบหลักฐานสำเนาผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ   

 แบบสรุปผลงาน form post doc-2022

ประกาศทุน Post Doc ปี 65

ประกาศ-ทุน Post Doc-updated

ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดสรรทุน PD – new

หนังสือยืนยันการดำเนินงาน ณ มช. Post-Doc 2022

หนังสือยืนยันการสนับสนุน Post-Doc 2022

ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ 2565

แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย

แบบสรุปผลงาน form Advisor-2022

             

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online ได้ที่ https://cmu.to/appPD12022 

             โดยจะเปิดรับสมัครในระบบถึง วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 หากยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดไปยังส่วนงานต้นสังกัดเพื่อทราบและจัดทำบันทึกสรุปรายชื่อผู้สมัครและอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแล Post doc และ แนบหนังสือยืนยันการสนับสนุนนักวิจัยจากหัวหน้าส่วนงาน มายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

 

         สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 053 – 943613 น.ส.ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ และ น.ส.อาภาภรณ์ สูนพรหม หรือ email: raccmu@gmail.com