การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ปรับแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และยังคงสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และภายหลังจากนำเสนอผลงานวิชาการแล้วผู้รับทุนสามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (Core Collection) ได้

จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับนี้ ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม

ระบบขอทุนไปเสนอผลงาน  https://mis.cmu.ac.th/sps/

ผังขั้นตอนการเสนอขอทุน

ผังขั้นตอนการเสนอขอทุนไปเสนอ-12ม.ค.64

 

ประกาศแนวทางขอรับทุนปัจจุบัน

ประกาศแนวทางขอรับทุนตามเกณฑ์ กพอ.12ม.ค.64

กพอ. 2563

กพอ. 2563 ฉบับที่ 2

หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์

การกำหนดค่า Q ฐาน JIF สำหรับการตีพิมพ์ผลงาน

 

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเบิกเงินกับกองคลัง

2562000031ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

2562000030ประกาศ มช. เรื่องค่าพาหนะเดิทางของสายการบินอื่น.pd

 

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน ฯ

แบบฟอร์มยินยอมผู้ร่วมวิจัยให้ไปนำเสนอผลงานฯ

แบบรายงานการไปนำเสนอผลงาน ฯ

แบบฟอร์มเสนอขอเบิกเงินทุนไปเสนอผลงาน ฯ กองคลัง มช.

คู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบการเสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานฯ 01012019

คู่มือระบบทุนไปเสนอผลงานฯ สำหรับคณะกรรมการ050319

 

ประกาศแนวทางขอรับทุน (เก่า)

ประกาศแนวทางการรับทุนไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2563 ISI

ประกาศแนวทางการรับทุนไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศแนวทางการรับทุนไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557