แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกๆ ปี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การทำงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนสามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้

1.เมื่อได้รับทุนวิจัย ขอให้ลงข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ CMUMIS  ผ่านระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยจะเบิกจ่ายเงินโครงการผ่านระบบ   http://research2.mis.cmu.ac.th  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่    https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/ResearchORACMU/ErhIHbhfUEdFgG6TuwTbOPMBQpQ7vwzRIUYatqOXJdcIbQ?e=aJZo51

2. การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ้างอิงตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดได้ที่ แนวทางการรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน (กรณีไม่แนบสำเนาบัตรปปช.)

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน_แบบ บก.111

4. ระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง)

2552 ประกาศ มช เดินทางไปปฏิบัติราชการของพนักงานมช.

2556 ประกาศ มช เดินทางไปปฏิบัติราชการของพนักงานมช.

2554 ประกาศ มช เดินทางไปปฏิบัติราชการของพนักงานมช.

หากมีข้อสอบถาม ติดต่อได้ที่

053 -943610 (อัศณา)

053 -943612 (วันวิสาข์/ อรนิตย์)

053 -943613  (อาภาภรณ์/ ชวัลรัตน์)

253 -943608 (ปัณฑารีย์ / ณัฐรดา)