แบบฟอร์มข้อมูลรายการครุภัณฑ์

แบบฟอร์มข้อมูลรายการครุภัณฑ์

ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานกรอกข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากเงินรายได้ของสำนักงานบริหารงานวิจัย และงบประมาณแผ่นดิน

และส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ กลับมายังอีเมล pundaree.k@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอข้อมูลรายการครุภัณฑ์