แบบฟอร์มคำขอรับเงินค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่