แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)

แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน_ค่าตอบแทนตีพิมพ์

วิธีการขอรับเงินอุดหนุน

  1. จัดทำแบบคำขอรับเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ ตามแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน (ดังแนบ)
  2. แนบสำเนาหน้าแรกของบทความ ที่ระบุชื่อบทความทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่พิมพ์ เล่มที่พิมพ์
  3. แนบหลักฐานที่แสดงว่าบทความเรื่องดังกล่าวอยู่บนฐานข้อมูล Web of Science (Core Collection) หรือ SJR หรือ Scopus
  4. แนบหลักฐานที่แสดงว่าวารสารที่ตีพิมพ์บทความเรื่องดังกล่าวถูกจัดลำดับอยู่ในควอไทล์ที่ 1, 2, 3 หรือ 4 จากเว็บไซต์ SCImago Journal and Country Rank (SJR) https://www.scimagojr.com/
  5. ส่งสำนักงานบริหารงานวิจัยผ่านต้นสังกัดตามลำดับ