โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ “Interdisciplinary Exchange Workshop for Future of Thailand and Japan (IEWF-TJ) in Chiang Mai 2024”

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ “Interdisciplinary Exchange Workshop for Future of Thailand and Japan (IEWF-TJ) in Chiang Mai 2024”

🤝 สำนักงานบริหางานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Iwate University, ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ “Interdisciplinary Exchange Workshop for Future of Thailand and Japan (IEWF-TJ) in Chiang Mai 2024” ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม CB 1320 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย และคณาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับอาจารย์นักวิจัยจาก 6 สถาบันจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Tohoku University, Hokkaido University, Kyusyu University, Akita University, Iwate University และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในการนี้ มีตัวแทนคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอใน 6 ด้าน ได้แก่
✨1. Molecular dynamics simulation: รศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
✨2. wastewater treatment: รศ.ดร.ชำนาญ ราญฎร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
✨3. Organic synthetic chemistry: รศ.ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
✨4. Earth Space: เรือโท ดร.ชนะ สินทรัพย์วโรดม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
✨5. Plasma อ.ดร.นรพนธ์ วิเชียรสาร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
✨6. Power voltage engineering รศ.ดร.ปารเมศ วิระสันติ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Interdisciplinary Exchange Workshop for Future of Thailand and Japan (IEWF-TJ) in Chiang Mai 2024 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้เข้าใจในโอกาส ประโยชน์และความสำคัญของการวิจัยแบบสหวิทยาการร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลก รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป
.
.

ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.