การส่งเสริมผลงานวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ Visitting Professor

การส่งเสริมผลงานวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ Visitting Professor

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสร้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับทุน Visiting Professor

หนังสือยืนยันการสนับสนุน Visiting Professor

แผนงานด้านการสอน การวิจัย และการตีพิมพ์

แบบสรุปผลงานอาจารย์ผู้ประสานงาน

แบบสรุปผลงานVisiting Professor

TOR for Visiting Professor 2565

ประกาศผล Visiting Professor 2565

การกำหนดค่า Q ฐาน JIF สำหรับการตีพิมพ์ผลงาน