โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7


รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. (Let’s walk together) โดยมีอธิการบดี 3 มหาวิทยาลัยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการดังกล่าว รวมทั้งได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการอุดมศึกษา” จาก ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และในช่วงบ่าย มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหัวข้อ 12 กลุ่ม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 Research Utilization การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยได้ร่วมกันระดมสมองจากผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย เพื่อบอกเล่ากิจกรรมที่แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ และร่วมกันหาแนวทางในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
กิจกรรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอบทสรุปของการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 Research Utilization ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย และการดำเนินการร่วมกันในอนาคต