3.แบบฟอร์มรายละเอียดต้นแบบผลิตภัณฑ์-เทคโนโลยีเชิงลึก-ฯลฯ