5.(1) เอกสารสรุปเป้าหมายโครงการ-สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์สุขภาพ