5.2 เอกสารสรุปเป้าหมายผลงาน PM2.5 – สำหรับสาขามนุษย์ สังคม