5.(2) เอกสารสรุปเป้าหมายโครงการ-สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์