ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุน โครงการ PM2.5_CMU Model รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุน โครงการ PM2.5_CMU Model รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับข้อเสนอ “ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ

ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทงคลินิก พ.ศ.ประจำปี 2566″ โดยเปิดโอกาส

ให้อาจารย์/นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนฯ ยื่นมายัง สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) เพื่อรับการ

พิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนฺนทุน

พื้นที่ส่ท้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก โครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ประจำปี พ.ศ 2566 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ซึ่งมีรายชื่อดังไฟล์แนบ

 

🎯เอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศ ผลการจัดสรรทุน PM2.5_ CMU Model รอบที่ 2