ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เป็นประธานในการเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor’s Day 2024)” และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024: I-New Gen Award 2024 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในปีนี้อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลทั้งหมด 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ดังนี้

🏆รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 1 ท่าน

💐 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาสังคมวิทยา) ศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์

🏆รางวัลผลงานวิจัย 1 รางวัล

💐 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาการศึกษา) รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะผู้วิจัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยอิงสมรรถนะสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”

🏆รางวัลวิทยานิพนธ์ 3 รางวัล
💐 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ดร.ทันตแพทย์หญิงนภัสสร อิ่มเอิบ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ผลของความชราและภาวะอ้วนต่อการปรับแต่งกระดูกและผลของออกซิเจนบำบัดต่อการปรับแต่งกระดูกในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความชราด้วยน้ำตาลดีกาแล็กโทสที่มีและไม่มีภาวะอ้วน”
💐 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก (สาขาเกษตรและชีววิทยา) ดร.ธัญมาส กันธวัง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลงานเรื่อง “การผลิตชุดทดสอบโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียด้วยวิธีอิมมูโนอัฟฟินิตีโครมาโตกราฟ”

💐รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร นาคหฤทัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “กระบวนการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นสำหรับการคาดการณ์อย่างต่ำ”

🏆รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2 รางวัล
💐 ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาเกษตรและชีววิทยา) ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง และ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ผลงานเรื่อง “เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยที่เพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวิตชาวนาไทย”
💐 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาสังคมวิทยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงแข บุตรกูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นักวิจัยร่วม ดร.เสวต อินทรศิริ, ดร.อนุชา รักสันติ สังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และ ศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมฝังไอออนอบอ่อนอัญมณีสีเขียวสรรสร้างคุณค่าเครื่องประดับอัตลักษณ์นครเวียงโกศัย”
ทั้งนี้รองอธิการบดี ได้เยี่ยมชมบูทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ไปจัดแสดงในงานอีกด้วย