มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมวิชาการ Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2024

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมวิชาการ Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2024

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมวิชาการ

Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2024

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2024 จัดโดย Times Higher Education ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วโลกเข้าร่วมงาน

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Global collaboration for sustainable action: How Thailand’s higher education sector is leading the way” ร่วมกับ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ Duncan Ross, Chief data officer, THE เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Uniting higher education, governments, industry and society for a sustainable future” โดยในวันเดียวกันนี้ ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)

 

   

   

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม “Innovation for Sustainability” ระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2567 โดยได้นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) ซึ่งสอดคล้องกับ SDG 13 Climate Action จำนวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย โครงการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ โครงการศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร และโครงการถนนต้นแบบจากขยะพลาสติก

 

   

   

 

 

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย