มช. อันดับที่ 102 ของเอเชีย อันดับที่ 21 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับ QS Asia University Rankings 2024

มช. อันดับที่ 102 ของเอเชีย อันดับที่ 21 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับ QS Asia University Rankings 2024

มช. อันดับที่ 102 ของเอเชีย อันดับที่ 21 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับ QS Asia University Rankings 2024

 

 

                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ 102 ของเอเชีย อันดับที่ 21 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย QS Asia University Rankings ประจำปี 2024 โดยสำนักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น 856 สถาบัน

                            สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับของเอเชีย มีทั้งหมด 25 สถาบัน โดย 8 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

                            การจัดอันดับ QS Asia University Rankings มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ Top 60 ของเอเชีย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (International Research Network) อันดับที่ 57 (86.4 คะแนน) และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) อันดับที่ 60 (60.2 คะแนน) ในสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกัน คะแนนเต็ม (Overall 100%) ประกอบด้วย

               1) Academic Reputation: ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%)

               2) Employer Reputation: การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (20%)

               3) Faculty Student: สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%)

               4) Staff with PhD: อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%)

               5) Citations per Paper: การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (10%)

               6) Papers per Faculty: ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%)

               7) International Research Network: เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%)

               8) International Faculty: สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%)

               9) International Students: สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (2.5%)

               10) Inbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)

               11) Outbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)

 

 

ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่: https://www.topuniversities.com/asia-university-rankings