แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings2025

แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings2025

 

แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงาน

QS World University Rankings 2025

*****************************************

 

1. Employer contact detail lists : ข้อมูลนายจ้างที่รับบัณฑิต มช. เข้าทำงาน ทั้งในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ

2025_employer contact details – format

 

2. Academic contact detail lists : ข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยขององค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ ที่ทำงานด้านวิชาการ และวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย มช. เช่น ทำวิจัยร่วมกับ มช.โดยแท้จริง, มีการตีพิมพ์/Conference ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอรายชื่อใหม่ที่ท่านยังไม่เคยรายงานต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากส่งผลต่อการได้รับคะแนนของตัวชี้วัด Academic Reputation

2025_academic contact details – format

 

ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World University Rankings เท่านั้น

ตัวอย่างแบบยินยอมเจ้าของข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทั้งนี้ โปรดรายงานข้อมูลทั้ง 2 ส่วนเป็นภาษาอังกฤษ และส่งกลับมายังสบว. ทาง Google Forms: https://ora.oou.cmu.ac.th/cmu-qs2025 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567