มช. สร้างคุณภาพของผลงานด้วยการเพิ่มการอ้างอิงงานวิจัย ความเป็นนานาชาติและรายได้ทางอุตสาหกรรม จากผลการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2023

มช. สร้างคุณภาพของผลงานด้วยการเพิ่มการอ้างอิงงานวิจัย ความเป็นนานาชาติและรายได้ทางอุตสาหกรรม จากผลการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2023

มช. สร้างคุณภาพของผลงานด้วยการเพิ่มการอ้างอิงงานวิจัย ความเป็นนานาชาติและรายได้ทางอุตสาหกรรม จากผลการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2023

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2023 ปรากฏผลสำคัญ ดังนี้

 

5 อันดับแรกของโลก คือ อันดับ 1 University of Oxford อันดับ 2 Harvard University อันดับ 3 University of Cambridge และ Stanford University อันดับ 5 Massachusetts Institute of Technology

 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ 1001-1200 ของโลก เป็นอันดับ 5 ของไทย โดยอันดับที่ 1 ของไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 801-1000 ของโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 18 สถาบัน

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคะแนน Total score* ปี 2023 จำนวน 26.1 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2022 จำนวน 1.5 คะแนน โดยปี 2022 ได้รับคะแนน 24.6 คะแนน และหากพิจารณารายตัวชี้วัด มช. ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเกือบทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ได้คะแนน 30.8 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.9 ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ได้คะแนน 36.4 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) ได้คะแนน 58.2 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ส่งผลให้ค่าคะแนนรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ร้อยละ 5.9 สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

การจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings พิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5

 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking
ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่